WYSYŁKA W 24H
DARMOWA DOSTAWA
14 DNI NA ZWROT
Darmowa dostawa od 100,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin Newslettera

Regulamin Newslettera


§ 1
Definicje

 

Określenia użyte w niniejszym dokumencie oznaczają

 1.  Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin korzystania przez Klientów z Newsletterów;

 2. NICO - oznacza Nico Polska Sp. z o.o., telefon: +48 12 637 03 95, NIP: 9451892695, REGON: 357108726,ewentualna zmiana firmy NICO, siedziby, adresu siedziby, nie stanowi zmiany Regulaminu, ale jest notyfikowana poprzez ogłoszenie na stronie www. oraz w Serwisie i staje się skuteczna z datą zamieszczenia tej zmiany;

 3. Klient - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z Newsletterów lub/i Serwisu na podstawie Regulaminu. Osoba fizyczna może być Klient, jeżeli:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych, lub

 2. uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, lub

 3. jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy nie posiada zdolności do czynności prawnych;

 1. strona www. - oznacza portal internetowy prowadzony przez NICO w domenach internetowych, do których prawa przysługują NICO;

 2. Serwis - oznacza serwis internetowy prowadzony przez NICO pod adresem internetowym nico.com.pl Zmiana adresu Serwisu nie stanowi zmiany Regulaminu, ale jest notyfikowana poprzez ogłoszenie na stronie www. oraz w Serwisie i staje się skuteczna z datą zamieszczenia tej zmiany;

 3. Formularze - oznaczają strony internetowe na stronach www. umożliwiające Klientowi dokonanie wyboru, zamówienie i rezygnację z otrzymywania danego Newslettera oraz udostępnienie NICO danych osobowych Klienta lub/i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Klienta nieposiadającego zdolności do czynności prawnych;

 4. Narzędzia internetowe - oznaczają oprogramowanie i Formularze udostępniane Klienta w Serwisie lub/i na stronach www., w celu zamawiania i korzystania z Newsletterów, a także Linki aktywacyjne i Linki dezaktywacyjne udostępniane Klientowi w celu potwierdzenia zamówienia danego Newslettera lub rezygnacji z jego otrzymywania; 

 5. Link aktywacyjny - oznacza odsyłacz do Serwisu lub strony www., otrzymany przez Klienta w treści wiadomości elektronicznej skierowanej na udostępniony NICO przez Kklienta adres poczty elektronicznej, umożliwiający potwierdzenie zamówienia danego Newslettera przez Klienta poprzez uaktywnienie tego odsyłacza;

 6. Link dezaktywacyjny - oznacza odsyłacz do Serwisu lub strony www., otrzymany przez Klienta w treści wiadomości elektronicznej skierowanej na udostępniony NICO przez Klienta adres poczty elektronicznej, umożliwiający rezygnację z korzystania z danego Newslettera przez Klienta poprzez uaktywnienie tego odsyłacza;

 7. Newsletter - oznacza zbiór informacji przesyłanych przez NICO na udostępniony mu przez Klienta adres poczty elektronicznej, z określoną częstotliwością, zawierający treści informacyjne, promocyjne lub/i reklamowe NICO lub/i innych osób lub/i towarów lub/i usług oferowanych przez NICO lub/i inne osoby, w szczególności informacje handlowe;

 8. Ustawa - oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 2
Postanowienia wstępne

 

  1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki korzystania przez Klientów z Newsletterów. Regulamin został wydany w oparciu o przepisy Ustawy.

  2. Klient nie jest uprawniony do korzystania z treści Newsletterów w żadnym innym celu niż tylko w celu zapoznania się z ich treścią.

  3. Korzystanie z Newsletterów oraz Serwisu jest bezpłatne, z tym zastrzeżeniem, że Klient jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu i transmisji danych (operatorzy telekomunikacyjni) z tytułu korzystania z dostępu do Internetu lub/i transmisji danych, zgodnie z cennikami i regulaminami świadczenia tych usług obowiązującymi u tych podmiotów.

  4. NICO może w każdym czasie zakończyć wydawanie danego Newslettera, zmienić jego tematykę i/lub częstotliwość ukazywania się.

  5. Newslettery przesyłane są z częstotliwością ustaloną przez NICO dla danego Newslettera.

§ 3
Warunki korzystania z Newsletterów, dane osobowe


 1. Zamówienie i rezygnacja z otrzymywania Newsletterów następuje za pomocą Narzędzi internetowych dostępnych na stronach www., w Serwisie lub w treści wiadomości elektronicznych skierowanych do Klienta przez NICO na udostępniony NICO przez Klienta adres poczty elektronicznej.

 2. W celu zamówienia i korzystania z Newslettera Klient powinien dokonać łącznie wszystkich poniższych czynności:

 1. wypełnić Formularz zamówienia Newslettera, zaznaczyć odpowiednie pola zgód i przesłać do NICO ten Formularz poprzez kliknięcie pola „Zapisz się” znajdującego się poniżej Formularza

 2. kliknąć Link aktywacyjny otrzymany w wiadomości elektronicznej skierowanej przez NICO do Klienta.

 1. Potwierdzenie zamówienia Newslettera przez Klienta w sposób określony w postanowieniach Regulaminu jest jednocześnie równoznaczne ze/z:

 1. złożeniem przez Klienta lub przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego klienta nieposiadającego zdolności do czynności prawnych oświadczenia, że dane udostępnione w Formularzu są zgodne z prawdą;

 2. upoważnieniem NICO do przetwarzania danych dotyczących korzystania przez Klienta z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez NICO w celach statystycznych i marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania przez Klienta informacji handlowych pochodzących od NICO oraz innych osób zgodnie z Polityką Prywatności;

 3. upoważnieniem NICO do przetwarzania danych osobowych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Klienta nieposiadającego zdolności do czynności prawnych w celach związanych z reprezentowaniem Klienta i złożeniem oświadczeń określonych w Regulaminie i w Formularzu.

 1. Klient zobowiązany jest podawać w Formularzu wyłącznie prawdziwe dane. Osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych wpisanych do Formularzy jest wyłącznie Klient, a w przypadku Klienta nieposiadającego zdolności do czynności prawnych również przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Klienta.

 2. NICO zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji danych podanych przez Klienta lub przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego Klienta nieposiadającego zdolności do czynności prawnych w celu ustalenia, czy dane te są zgodne z prawdą. Klient lub przedstawiciel ustawowy albo opiekun prawny Klienta nieposiadającego zdolności do czynności prawnych jest zobowiązany do umożliwienia Klientowi przeprowadzenia weryfikacji, w szczególności poprzez udzielenie dodatkowych wyjaśnień na prośbę NICO.

 3. Podanie danych niezgodnych z prawdą uprawnia NICO do zaprzestania świadczenia na rzecz Klienta usług określonych w Regulaminie.

 4. Udostępniony NICO adres poczty elektronicznej Klienta będzie przetwarzany przez NICO w celach udostępniania Klientowi Newslettera.

 5. Administratorem danych osobowych Klientów oraz przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych Klientów nieposiadających zdolności do czynności prawnych, w rozumieniu przepisów RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest NICO;

 6. Udostępnienie NICO adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość korzystania z usług określonych w Regulaminie.

 7. Klientowi oraz przedstawicielom ustawowym lub opiekunom prawnym Klienta nieposiadającego zdolności do czynności prawnych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 8. Cofnięcie zgody na przetwarzanie przez NICO danych osobowych Klienta jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z usług określonych w Regulaminie.

 9. Zgoda na przetwarzanie przez NICO danych osobowych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Klienta nieposiadającego zdolności do czynności prawnych dla celów związanych z reprezentowaniem Klienta oraz złożeniem oświadczeń określonych w Regulaminie i w Formularzach może zostać w każdej chwili cofnięta przez odpowiednio przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, co jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia o rezygnacji z korzystania z usług określonych w Regulaminie.

 10. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie przez Klienta w ramach Newsletterów informacji handlowych pochodzących od NICO lub innych osób.

§ 4
Prawa i obowiązki Klienta


  1. NICO dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Newsletterów było możliwe dla Klientów posiadających popularne przeglądarki internetowe, systemy operacyjne, programy obsługujące pocztę elektroniczną, rodzaje komputerów oraz typy połączeń internetowych. Jednakże NICO nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Newsletterów. Ponadto oprogramowanie Serwisu i Narzędzia internetowe mogą wymagać określonych konfiguracji komputera Klienta.

  2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Klientowi korzystanie z Newsletterów, z zastrzeżeniem ust. 1, to:

 1. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer (aktualna wersja);
  oraz

 2. program (offline lub online) obsługujący pocztę elektroniczną.

  1. Ryzyka związane z korzystaniem z sieci Internet oraz funkcją i celem oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usług określonych w Regulaminie, wprowadzanych przez NICO do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, zostały podane w dokumencie Polityka prywatności dostępnej na stronach www.

  2. Bez uprzedniej zgody NICO, Klient nie może przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków związanych z korzystaniem z usług określonych w Regulaminie.

  3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa i postanowień Regulaminu, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów. Przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Klienta nieposiadającego zdolności do czynności prawnych zobowiązany jest do zapewniania spełnienia i przestrzegania przepisów prawa i postanowień Regulaminu przez Klienta, którego reprezentuje.

  4. Umowa o świadczenie usług określonych w Regulaminie zostaje zawarta pomiędzy Stronami na czas nieoznaczony.

  5. Klient może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z usług określonych w Regulaminie. Klient nieposiadający zdolności do czynności prawnych prawo to wykonuje przez swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Rezygnacja z usług określonych w Regulaminie następuje za pomocą Linku dezaktywacyjnego otrzymanego w treści wiadomości elektronicznej wysłanej do klienta przez NICO, w tym w każdym Newsletterze.

  6. NICO oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie Klient ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Klient akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.

§ 5
Zakres odpowiedzialności i prawa NICO

 

  1. NICO jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z usług określonych w Regulaminie, jeżeli jest to spowodowane:

 1. koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;

 2. przyczynami niezależnymi od NICO (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).

  1. NICO nie ponosi odpowiedzialności:

 1. za treści Newsletterów pochodzące od innych osób niż NICO, w szczególności za treści informacyjne, promocyjne lub/i reklamowe tych osób;

 2. z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Klienta w związku z korzystaniem z usług określonych w Regulaminie;

 3. za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od NICO;

 4. z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług określonych w Regulaminie, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy nieumyślnej;

 5. za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług określonych w Regulaminie, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej);

 6. za treści otrzymywane i wysyłane przez Klientów za pośrednictwem sieci Internet, w tym za podane w Formularzach jakiekolwiek dane lub/i informacje;

 7. za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Klienta, w szczególności za korzystanie przez niego z usług określonych w Regulaminie w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu oraz za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.

  1. NICO ma prawo do wypowiedzenia NICO umowy o świadczenie usług określonych w Regulaminie z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia.

  2. NICO może odmówić świadczenia usług określonych w Regulaminie, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa oraz w innych wypadkach określonych w Regulaminie lub wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

  3. NICO zastrzega sobie prawo do:

 1. rozbudowy lub/i zmian oprogramowania przeznaczonego do korzystania z usług określonych w Regulaminie;

 2. zmiany szaty graficznej i/lub układu stron internetowych przeznaczonych do świadczenia usług określonych w Regulaminie;

 3. rozbudowy lub/i zmian form i zakresu korzystania z usług określonych w Regulaminie,
  bez uprzedniego informowania o tym Klientów.

  1. W przypadku naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub/i postanowień Regulaminu, NICO jest uprawniony do zaprzestania świadczenia usług określonych w Regulaminie. NICO zawiadomi Klienta za pośrednictwem wiadomości elektronicznej o zamiarze zaprzestania świadczenia usług określonych w Regulaminie. Jednocześnie w zawiadomieniu NICO wezwie Klienta do zaprzestania naruszeń przepisów prawa lub/i postanowień Regulaminu lub/i udzielenia NICO stosownych wyjaśnień odnośnie tego naruszenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 3 (trzy) dni. W przypadku bezskutecznego upływu ww. terminu lub/i udzielenia przez Klienta niewiarygodnych wyjaśnień lub/i braku wyjaśnień, NICO może zaprzestać świadczenia usług określonych w Regulaminie, o czym Klient zostanie poinformowany.

  2. NICO jest uprawniony do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług określonych w Regulaminie, bez uprzedniego zawiadomienia Klienta, w następujących przypadkach:

 1. cofnięcia zgody na przetwarzanie przez NICO danych osobowych Klienta dla celów określonych w Regulaminie;

 2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Klienta nieposiadającego zdolności do czynności prawnych dla celów reprezentowania Klienta i złożenia oświadczeń określonych w Regulaminie i Formularzach;

 3. w przypadku udostępnienia przez Klienta nieprawdziwych danych osobowych;

 4. w przypadku rezygnacji przez Klienta z usług określonych w Regulaminie.

 

§ 6 Tryb postępowania reklamacyjnego

 

 

  1. Klient może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z usług określonych w niniejszym Regulaminie na adres poczty elektronicznej kontakt@nico.com.pl.

  2. NICO zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 30 (trzydzieści) dni od otrzymania reklamacji.

  3. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, NICO może wezwać Klienta do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

  4. Odpowiedź na reklamację NICO kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w Formularzu.

 

 

§ 7 Zmiany Regulaminu

 

 

  1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zamieszczenia w Serwisie.

  2. NICO zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu NICO poinformuje Klientów przez umieszczenie w Serwisie wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. O zmianie Regulaminu Klienci zostaną dodatkowo powiadomieni przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

  3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, o ile w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z Newslettera w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

  4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w Serwisie, na stronie nico.com.pl oraz na stronach www. w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

Zaufane Opinie IdoSell
4.88 / 5.00 323 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-07-24
Wszystko ok. Klapki super jakość
2024-07-23
Szybka i sprawna obsługa. Polecam zakupy w tym sklepie.
pixel